Category Archives: Հաշվետվություն

Հեղինակային կրթական ծրագիր 2017

Հաշվետվություն Ծրագրի իրականացման տարեկան ցուցանիշները։ Նախագիծ

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր

Հեղինակային կրթական ծրագրի կազմակերպման չորրորդ եռամսյակը

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Հուլիս-սեպտեմբեր

Հեղինակային կրթական ծրագրի կազմակերպման երրորդ եռամսյակը

Posted in Հաշվետվություն, Քննարկվող | Leave a comment

Հեղինակային կրթական ծրագրի երկրորդ եռամսյակը

2017թ. ապրիլ-հունիսի ցուցանիշներ

Posted in Հաշվետվություն, Քննարկվող | Leave a comment

Հեղինակային կրթական ծրագրի առաջին եռամսյակը

2017թ. հունվար-մարտի ցուցանիշներ

Posted in Հաշվետվություն, Քննարկվող | Leave a comment