Փաստաթղթեր

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Իրավական հիմքեր կրթահամալիրի արխիվից

 • ՀՀ հայերեն ուսուցմամբ հանրակրթական վարժարանի ժամանակավոր կանոնադրություն
 • 04.06.1986թ. ՀՍՍՀ Ժող. Դեպ. Եր. Քաղ. Սով. Գործադիր Կոմիտեի Որոշում 13/20-10
  Երքաղսովետի գործկոմի կապիտալ շինարարության գլխավոր վարչությանը ՀԱ Բ-1 թաղամասում Հ. 183 դպրոցի շենքին կից կառույցի շինարարության թույլտվության մասին/ Շահումյանի շրջան
 • 28.03.1988թ. ՀԽՍՀ լուսավորության նախարարի 33-Մ հրաման 
  «Դպրոց-մանկապարտեզ» ուսումնադաստիարակչական քաղաքային փորձարարական հիմնարկի ստեղծելու և հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին
 • 06.07.1989թ. ՀՍՍՀ Երևան քաղաքի ժողովրդական դեպուտատների Շահումյանի շրջանային սովետի գործադիր կոմիտեի որոշում թիվ 18/201
  Գունավոր տպագրության տպարանի տարածքում կառուցված մանկապարտեզը ժամանակավորապես հ. 183 դպրոց-համալիրին հանձնելու մասին
 • 14.07.1989թ. ՀԽՍՀ ժողկրթության մինիստրության կոլեգիայի թիվ 12 որոշում
  ՀԽՍՀ ժողկրթության մինիստրության հանրակրթական գիտաարտադրական համալիրի կազմակերպման և հ. 183 միջնակարգ դպրոցի կրթական հեղինակային հայեցակարգի մասին
 • 14.07.1989թ. ՀԽՍՀ ժողկրթության մինիստրության հանրակրթական փորձառական գիտաարտադրական համալիրի աշխատանքի կազմակերպման մասին Դրույթ
  Հաստատված մին. կոլեգիայի 14.07.89թ. Հ 12 նիստում
 • 07.09.1989թ. ՀԽՍՀ մինիստրության խորհրդի թ. 462 որոշումը Եղեգնաձորի շրջանի Ղավուշուղի խորհտնտեսության լքված Ղզլգյուլ ՀԽՍՀ ժողկրթության մինիստրության գիտաարտադրական հանրակրթական փորձարարական համալիր կրթօջախին հանձնելու մասին
 • 10.12.1989թ. Հայկական դեպուտատների խորհրդի գործադիր կոմիտեի Որոշում թիվ 30-13
  Երքաղխորհրդի գործկոմի կապիտալ շինարարության գլխավոր վարչությանը Հարավարևմտյան բնակելի շրջանի ՀԱԹ Բ-4 միկրոշրջանում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ-համալիրի շինարարության համար հողամաս հատկացնելու մասին/Շահումյանի շրջան
 • Հայկական ԽՍՀ մինիստրների խորհրդի 05.1990թ. N216 որոշումը ՀՍՍՀ ժողկրթության նախարարության «Մխիթար Սեբաստացի» փորձարարական դպրոց համալիրի գործունեության լավացման մասին (թարգմանությունը)
 • 21.05.1990թ. ՀԽՍՀ ժողկրթության մինիստրության կոլեգիայի թիվ 10/9 որոշում
  «Կրթական հայեցակարգի սպասարկում» ճյուղային գիտահետազոտական լաբորատորիա
 • 04.07.1990թ. ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալ Ընկ. Յու. Խոջամիրյանին դիմում 1-1/65
  Համալիր-կրթօջախի հաստիքների քանակի և չափի որոշման առաջարկություն
 • 12.07.1990թ. Հրաման 230-Մ
  Ի կատարումն ՀԽՍՀ մինիստների խորհրդի 10.05.1990թ. հ 216 և ժողկրթության նախարարության կոլեգիայի 14.07.89թ. հ. 14 որոշումների
 • 20.05.1991թ. ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալի կարգադրություն 21-13-66
  Ի կատարումն ՀՀ նախարարների խորհրդի 21.02.91թ. Հ. 029-1755 հանձնարարականի:
 • 20.06.1991թ. Պայմանագիր
  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի և Սիսիանի շրջանի «Իշխանասար» կոոպերատիվի միջև. Ե-302 մակնիշի կոմբայնի վարձակալության տրման մասին
 • 01.07.1991թ. Ակտ
  Համաձայն ՀՀ Լուսավորության նախ. և ՀՀ ԲԿԳ պետական կոմիտեի ս/թ մայիսի 5 հմ. 62-Մ/110-Մ «Մխիթար Սեբաստացի» հանրակրթական փորարարական գիտա-արտադրական համալիր կրթօջախը ՀՀ Լուսավորության նախարարությունից հանելու և ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության պետական կոմիտեի ենթակայությանը հանձնելու մասին
 • 12.07.1991թ. Եղեգնաձորի շրջխորհրդի գործկոմի ՀԲՍ շրջանային հանձնաժողովի նիստի թ. 42 արձանագրությունից
  Արատեսի դպրական կենտրոնի կառուցապատման գոտին և անհրաժեշտ հողատարածքները
 • 26.08.1991թ. ՀՀ Բարձրագույն ԿԳ պետական կոմիտեի կոլեգիայի որոշում թիվ 77
  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախի կանոնադրության, համալիրի հանրակրթական դպրոցների 1991-1992 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանների և հոգաբարձուների խորհրդի դրույթի հաստատման մասին
 • 26.08.1991թ. ՀՀ Բարձրագույն ԿԳ պետական կոմիտեի Կոլեգիայի որոշում_թիվ 78
  ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության պետական կոմիտեի «Մխիթար Սեբաստացի» հանրակրթական փորձառական գիտաարտադրական համալիրի գործունեության բարելավման մասին
 • 29.01.1992թ. Ներկայացնող՝ ԳԽ պատգամավոր, համալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյան
  ՀՀ ֆինանսների նախարար Ջ. Ջանոյանին, ՀՀ Բարձրագույն ԿԳՆ Վ. Գնունուն
  ՀԿՆ Հանրակրթական փորձարարական գիտաարտադրական համալիրի մասին  տեղեկանք_Ա-85
 • 05.02.1992թ. Հ. 05-02/9 ՀՀ պետական նախ. պրն. Արեշյանին
  20.02.1992թ. Հ. 13.3-14 ՀՀ կառավարություն
  21.02.1992թ. Հ. 5-2-13/24 ՀՀ կառավարության հանձնարարական
 • 11.03.1992թ. ՀՀ կառավարության Կարգադրություն թիվ 77
  Նաիրի շրջանային տպարանը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրին հանձնելու մասին, հաշվեկշռից-հաշվեկշիռ ընդունում-հանձնում
 • 26.05.1992թ. Պայմանագիր
  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթական համալիրի և Կոտայքի շրջանի «Հատիս» գյուղացիական կոլկտիվի միջև, ԴՏ-75 մակնիշի տրակտորի հանձնման մասին:
 • 02.08.1992թ. Ժողովրդական դեպուտատների Երևանի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի Կարգադրություն թիվ 923
  Երևանի Շահումյանի շրջանի թիվ 11 լուծարված մանկապարտեզի շենքը /Հարավարևմտյան Բ-1 թաղամաս/ թիվ 183 դպրոցի ժամանակավոր օգտագործմանը հանձնելու մասին
 • 10.08.1993թ. ՀՀ Բարձրագույն ԿԳՆ Կոլեգիայի որոշում թիվ 74
  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթական համալիրի մանկավարժական դասարանի մասին
 • 04.01.1994թ. ՀՀ նախագահի հրամանագիրը
  ՀՀում աշխատանքի վարձատրության նվազագույն չափի, բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձի, կենսաթոշակների, նպաստների և կրթաթոշակների չափերի բարձրացման մասին
 • 18.02.1994թ. ՀՀ բարձրագույն ԿԳՆ Հրաման հ. 19-Մ
  Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 1993 թ. հուլիսի 29-ի «ՀՀ հիմնական ֆոնդերի վերագնահատման կարգի հաստատման մասին», հ. 394 և 1993թ. հունիսի 21-ի «կոմունալ ծառայությունների որոշ տեսակների վճարների փոփոխությունների մասին» հ. 313 որոշումների
 • 29.03.1994թ. ՀՀ բարձրագույն ԿԳՆ հրաման 36-Մ
  ՀՀ կառավարության 1994թվականի Փետրվարի 25-ի թիվ 92 որոշման կատարման մասին
 • 06.04.1994թ. Երևանի ժողովրդական պատգամավորների Շահումյանի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի որոշում թիվ 10/290
  Երևանի հարավարևմտյան զանգվածի Բ-1 թաղամասում Մանկական կրթական պարտեզ ստեղծելու մասին
 • 19.04.1994թ. Բոլոր շրջանային (քաղաքային) հարկային պետական տեսչություններին ֆոնդավճարների դրույքաչափերի մասին
 • 16.08.1994թ. ՀՀ կառավարություն և ՀՀ կենտրոնական բանկի Որոշում թիվ 375
  Բյուջետային հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից բանկային հիմնարկներից կանխիկ գումարների դուրսգրման և օգտագործման կարգի հաստատման մասին
 • 23.08.1994թ. ՀՀ բարձրագույն կրթության նախարար Վ. Գնունուն  Դիմում 05-05-105
  թիվ 309 մանկապարտեզը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրին հանձնելու հարցի քննարկում
 • 19.09.1994թ. ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարության կոլեգիայի թիվ 161 որոշում
  ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարության «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կանոնադրությունը
 • 29.09.1994թ. ՀՀ պետական նախարար պրն. Ա. Ղազարյանի մոտ 1994թ. հուլիսի 27-ին կայացած կազմխորհրդակցություն Արձանագրություն 30-310
  Թիվ 309 մանկ և «Մեխակ» ռեստորանի շենքը ՀՀ բարձրագույն կրթ և գիտ նախ., «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ենթակայությանը հանձնելու որոշման նախագծի մասին
 • 04.10.1994թ. ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 472
  Պատգամավորների Երևանի քաղխորհրդի գործկոմի Հ 309 մանկապարտեզը և «Մեխակ» ռեստորանի շենքը ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարության ենթակայությանը հանձնելու մասին
 • Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 04.10.94, թիվ 472 որոշման, գործադիր կոմիտեի որոշում
  Թիվ 309 մանկապարտեզը և «Մեխակ» ռեստորանը Երքաղխորհրդի գործկոմի տնօրինությունից ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարությանը հանձնելու մասին, գործադիր կոմիտեի որոշումը
 • 14.10.1994թ. ՀՀ Ժողովրդական պատգամավորների Երևանի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի որոշում թիվ 44.9 
  Հ 309 մանկապարտեզը և «Մեխակ» ռեստորանը Երքաղխորհրդի գործկոմի տնօրինությունից ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարությանը հանձնելու մասին: Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 04.10.94թ. Հ 472 որոշման
 • 08.11.1994թ. ՀՀ Երևան քաղաքի ժողովրդական պատգամավորների Շահումյանի շրջանային խորհուրդի գործադիր կոմիտեի որոշում թիվ 37/133
  Շրջժողկրթբաժնի թիվ 309 մանկապարտեզը ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարությանը հանձնելու մասին
  Ի կատարումն Երքաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի 14.10.94թ. Թիվ 44/9 որոշման
 • 10.01.1995թ. ՀՀ առևտրի նախարարություն Հրաման թիվ 02
  «Մեխակ» ռեստորանի գույքը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրին հանձնելու մասին
 • 20.01.1995թ. Ակտ
  Ի կատարումն ՀՀ լուսավորության նախարարության 12.12.94թ-ի թիվ Մ-199 հրամանի
 • 10.02.1995թ. 18.1-08/88
  23.02.1995թ. 13.1-03/58
  ՀՀ վարչապետ Հ. Բագրատյանին
  կրթահամալրի հաշիվների ստուգման մասին
 • 26.01.1996թ. ՀՀ Ժողովրդական պատգամավորների Եր. Ք. Խորհրդի Գործադիր կոմիտեի Որոշում 4/9
  Երքաղգործկոմի 1994թ. Հունվարի 28-ի, Երևան քաղաքում առևտրի, հասարակական սննդի և վճարովի ծառայությունների ժամանակավոր օբյեկտների տեղադրման կարգ սահմանելու մասին, հ. 4/10 որոշման հ. 2 հավելվածում լրացումներ կատարելու մասին
 • 06.05.1996թ. ՀՀ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթական համալիրի հանրակրթական դպրոցի տնօրենի աշխատակարգ
 • 28.01.1997թ. ՀՀ կրթ. և գիտ. Նախ. Հրաման 15-Մ
  Հայտարարում եմ ՀՀ վարչապետի 1996թ. Նոյեմբերի 4-ի Հմ 603 որոշումը
 • 27.08.2001թ. ՀՀ ԿԳՆ Կոլեգիայի Որոշում 7/1ա
  ՀՀ ԿԳ նախարարության ենթակայության «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կարգավիճակի ու կառուցվածքի մասին, հաստիքացուցակ
 • 25.07.2002թ. ՀՀ կառավարություն Որոշում թիվ 1392-Ն
  «ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական հիմնարկները վերակազմակերպելու, «ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 1998 թվականի Հոկտեմբերի 28-ի N 661 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 թվականի Մայիսի 15-ի N 150 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
 • 08.01.2004թ. ՀՀ Երևանի քաղաքապետի Որոշում թիվ 4-Ա
  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթական համալիր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը ամրացված օբյեկտների զբաղեցրած հողամասերի սահմանների ճշտման և հողօգտագործման իրավունքի ձևակերպման մասին
 • ՀՀ կառավարության 29.04.2004թ. N 636-Ն որոշումը
  ՀՀ Վայոց ձորի Հերմոնի գյուղական համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեման հաստատելու մասին
 • 08.04.2010թ. ՀՀ Կառավարության որոշում թիվ 439-ն
  Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգը և Հանր. Պետ. Չափորոշիչը հաստատելու, ՀՀ Կառ 2004թ. Մայիսի 27-ի N 771-ն և հունիսի 17-ի N 900-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
 • 2019թ. Եր. Քաղաքապետարան, գլխավոր ճարտարապետ Ա. Մեսչյանի դիմումը Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանին
 • 2020թ. բյուջեի քննարկումներին ներկայացված առաջարկներ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s